Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De goed genoeg moeder, Katrien Veldink

Door het aangaan van een overeenkomst, gaat de klant akkoord met de Algemene voorwaarden, alsmede met verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacyverklaring.

 Definities

 1. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink: gevestigd te Zutphen onder KvK nr. 81967594, Btw-identificatienummer: NL003624435B94  Vestigingsadres: De Bosrand 130, 7207 MH, Zutphen. E-mailadres: degoedgenoegmoeder@gmail.com
 2. Klant: degene met wie: De goed genoeg moeder, Katrien Veldink een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De goed genoeg moeder, Katrien Veldink en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van (online en offline) diensten of producten door of namens De goed genoeg moeder, Katrien Veldink.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. De tekst van deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld.

Aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De goed genoeg moeder, Katrien Veldink.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Inschrijving diensten

 1. Inschrijven voor een dienst gebeurt uitsluitend online of via email. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink bevestigt per e-mail de inschrijving.
 2. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. De inschrijving is niet eerder definitief dan wanneer het verschuldigde bedrag is betaald.
 4. Door de inschrijving aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de dienstverlening. Na afloop van de dienstverlening ontvangt de klant een verzoek tot evaluatie. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zal dat gebruiken om de dienstverlening waar nodig te verbeteren en (met toestemming) te gebruiken op de website.

Prijzen

 1. Alle prijzen die De goed genoeg moeder, Katrien Veldink hanteert voor haar diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink te allen tijde wijzigen. 
 2. Alle prijzen die De goed genoeg moeder, Katrien Veldink hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  • Bij een huisbezoek zijn de consult-prijzen exclusief reiskosten á €0,50 per km. Tot 8 km buiten postcodegebied 7207 worden geen reiskosten gerekend. 
 3. Een gereserveerd consult heeft een betaalverplichting. Een gereserveerde consultdatum kan uiterlijk tot een week voor de datum verplaatst worden, en enkel naar een later tijdstip. Echter wordt wel een toeslag berekend in verband met de verloren gereserveerde tijd. 
 4. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink heeft het recht de prijzen aan te passen. 

Betalingen en betalingstermijn

 1. De kosten van de dienstverlening zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zich het recht voor de klant de dienstverlening te weigeren.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De goed genoeg moeder, Katrien Veldink via email de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 5. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling en zorgt voor een veilige web omgeving.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De goed genoeg moeder, Katrien Veldink gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink te betalen. 

Herroepingsrecht en Annulering

 1. Bij aanmelding voor een offline dienst heeft de klant ten alle tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande op de dag van de overeenkomst. Indien de klant de aanmelding wil annuleren na de termijn van 24 uur gelden de volgende restituties (deze restituties gelden ook voor diensten die een langere periode doorlopen, indien deelnemer na aanvang van de dienst besluit de overige dagen niet deel te nemen en voortijdig te stoppen is toch het gehele bedrag verschuldigd, hierop zijn geen uitzonderingen) : – tussen 1 week voorafgaand aan de dienst en de eerste dag van dienstverlening: geen restitutie, het volledige bedrag is verschuldigd, – tussen 1 en 2 weken voorafgaand aan de dienst: restitutie van 50% van het bedrag,- tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de dienst: restitutie van 75% van het bedrag, – tot 4 weken voor aanvang van de dienst: het volledige bedrag, minus 10% administratiekosten, wordt terugbetaald.
 2. Bij inschrijving voor een online dienst wordt ten alle tijde het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien een deelnemer de inschrijving annuleert of onderbreekt vindt er geen restitutie plaats.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via degoedgenoegmoeder@gmail.com
 4. Indien door omstandigheden een dienst onverhoopt niet door kan gaan, zal De goed genoeg moeder, Katrien Veldink trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende dienst. Indien een vervanging niet mogelijk is en De goed genoeg moeder, Katrien Veldink de dienst annuleert zal De goed genoeg moeder, Katrien Veldink het aankoopbedrag minus de reeds geleverde uren restitueren aan de opdrachtgever. Er bestaat geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is uitgesloten.
 5. Aan informatie op www.degoedgenoegmoeder.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zijn vermeld aangaande de dienstverlening kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zich het recht voor de dienstverlening ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De goed genoeg moeder, Katrien Veldink enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink heeft een inspanningsverplichting om t.a.v. consulten een geïndividualiseerd plan te ontwikkelen, maar kan geen garanties op succes afgeven, aangezien succesvolle en consistente uitvoering van het plan mede afhankelijk is van de inzet van ouder(s)/verzorger(s) en variabelen die buiten controle zijn van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling door de klant. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink heeft het recht een overeengekomen dienstverlening te weigeren, zonder opgaaf van reden, ook als reeds een intakeformulier is ingevuld en er een consultdatum is gereserveerd. In dit geval wordt het reeds betaalde consultbedrag volledig gerestitueerd.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink.
  • M.b.t. consulten: Nadat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink het ingevulde intakeformulier én een ondertekend toestemmingsformulier heeft ontvangen, worden twee tot drie werkweken gerekend om de informatie te analyseren, dit wordt besproken tijdens het huisbezoek / digitale ontmoeting. Indien De goed genoeg moeder, Katrien Veldink deze bescheiden niet ontvangt, kan het consult niet doorgaan. Het huisbezoek / digitale ontmoeting kan dan verplaatst worden, echter wordt wel een toeslag berekend in verband met de verloren gereserveerde tijd. 
 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 2. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Privacy

 1. De persoonsgegevens die klant verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. Verwerking van gegevens gebeurd conform het privacybeleid van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink dat online te raadplegen is: https://degoedgenoegmoeder.nl/privacyverklaring/

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen De goed genoeg moeder, Katrien Veldink en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan zoals schriftelijk overeengekomen wordt en altijd met een duur van maximaal 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend beëindigd.

Intellectueel eigendom 

 1. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Alle door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink verstrekte informatie en materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.b.t. consulten zal de klant het slaapplan niet delen met derden, die niet bij het kind betrokken zijn – dit plan is alleen voor het betreffende gezin en kind.
 3. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 4. Het niet toegestaan om op basis van de door of namens De goed genoeg moeder, Katrien Veldink verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke dienst te ontwikkelen of te verlenen, tenzij De goed genoeg moeder, Katrien Veldink daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende De goed genoeg moeder, Katrien Veldink waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbeperkte tijd.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart De goed genoeg moeder, Katrien Veldink tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De goed genoeg moeder, Katrien Veldinkgeleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De goed genoeg moeder, Katrien Veldink daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de klant geacht geen klachten te hebben.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De goed genoeg moeder, Katrien Veldink ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als De goed genoeg moeder, Katrien Veldink een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid De goed genoeg moeder, Katrien Veldink

 1. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink aanvaardt een inspanningsverplichting m.b.t. de dienstverlening. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele materiële en immateriële schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 2. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 4. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de consult-, trainings- of eventlocatie.
 5. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of enige derde van door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink verstrekte informatie of dienstverlening.
 6. De klant zal erkennen dat eventuele wijzigingen die zij aanbrengen in de slaap-, of voedingsarrangementen of andere opvoedingsaspecten van hun kind hun beslissing en verantwoordelijkheid zijn. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink doet alleen suggesties voor verandering en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van deze wijzigingen.
 7. De klant zal eventuele zorgen en medische aandoeningen met De goed genoeg moeder, Katrien Veldink bespreken. Wanneer er sprake is van medische problematiek, wordt de klant geacht een arts te raadplegen. De klant is zich ervan bewust dat alle steun en suggesties die via De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zijn gedaan, niet bedoeld zijn als vervanging voor medisch advies van artsen.

 Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De goed genoeg moeder, Katrien Veldink toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De goed genoeg moeder, Katrien Veldink niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink in verzuim is. 
 3. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De goed genoeg moeder, Katrien Veldink kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De goed genoeg moeder, Katrien Veldink kan worden toegerekend in een van de wil van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De goed genoeg moeder, Katrien Veldink 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De goed genoeg moeder, Katrien Veldink zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De goed genoeg moeder, Katrien Veldink. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De goed genoeg moeder, Katrien Veldink bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De goed genoeg moeder, Katrien Veldink is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 april 2023.